Załącznik 10 do Statutu ZSP

 

Regulamin biblioteki

Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni

1. Czytelnikiem biblioteki szkolnej może być każdy uczeń i pracownik naszej szkoły.

2. Zapisywać się należy indywidualnie po okazaniu legitymacji szkolnej przez ucznia, a dowodu osobistego przez pracownika.

3. Wypożyczone książki należy szanować, a w miarę możliwości dokonywać drobnych napraw.

4. Wypożyczać można tylko książki obłożone w folię.

5. Wypożyczonych książek nie wolno nikomu odstępować.

6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni.

7. W przypadku przetrzymania książek poza wyznaczony termin bibliotekarz może zastosować następujące kary:

a). wykonanie pracy na rzecz biblioteki,

b). powiadomić wychowawcę klasy i dyrekcję

c). powiadomić rodziców

d). zgłosić wniosek o obniżenie oceny ze sprawowania

e). wykluczyć z biblioteki

8. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można przedłużyć okres wypożyczenia

9. Z księgozbioru poręcznego, albumów, czasopism i innych cennych wydawnictw można korzystać tylko w czytelni i pracowniach pod opieką nauczyciela.

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

11. Przed końcem roku szkolnego czytelnicy zwracają wypożyczone książki w wyznaczonym terminie.

12. Do biblioteki nie wolno wchodzić z jedzeniem.

13. W przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej wypożyczanie książek zostaje wstrzymane.

14. W bibliotece obowiązuje cisza.

 Gdynia, 11 marca 2002 r.Powrót do Strony Głównej