Nr konta do wpłat na materiały i narzędzia: NBP/o Gdańsk 18 1010 1140 0110 1913 9134 0000
- opłata miesięczna 26 zł

 

23.06.2017
(piątek)
godz. 9:00

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017
pracownie nad morzem, ul. Orłowska 8


Drodzy rodzice. Nieobecność dziecka należy usprawiedliwić najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły . Usprawiedliwienie powinno informować o powodach nieobecności dziecka. Usprawiedliwienia późniejsze mogą być nieważne.

 

 

 

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. (poz. 1943)

 

USTAWA

z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

 

fragmenty

 

Art. 18. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

 

 

Art. 39. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 

2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

 

 

Art. 44b. 1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

 

Art. 44k. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 

Zapis w całości ustawy o systemie oświaty – format .PDF

 

 

 

Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni

 

fragmenty

 

4. Procedury dotyczące kontroli frekwencji

 

4.1. Nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza obecność w ciągu pierwszych 5 minut lekcji. Zajęcia trwające kilka jednostek lekcyjnych wymagają odnotowania obecności na każdej z nich.

 

4.2. W przypadku przybycia ucznia na zajęcia w czasie do 10 minut od rozpoczęcia lekcji odnotowywane jest spóźnienie. Uczeń, który spóźnia się więcej niż 10 minut, ma zapisaną nieobecność (poza uzasadnionymi sytuacjami losowymi).

 

4.3. Obowiązek zgłaszania nieobecności uczniów klas I – IV OSSP i I LP:

 

4.3.1. w przypadku uzasadnionej nieobecności ucznia na zajęciach rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek elektronicznego (dziennik elektroniczny), osobistego lub telefonicznego zgłoszenia tego faktu w Zespole pierwszego dnia nieobecności,

 

4.3.2. wychowawcy mają obowiązek zapoznania się ze zgłoszeniami nieobecności uczniów minimum raz w tygodniu;

 

4.3.3. o niezgłoszonych nieobecnościach uczniów trwających powyżej 3 dni wychowawcy mają obowiązek informowania rodziców w czasie nie dłuższym niż tydzień.

 

4.4. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach:

 

4.4.1. zgodnie z § 33 pkt 6 Statutu Zespołu uczeń ma obowiązek powiadomienia Zespołu o przyczynach swojej nieobecności i usprawiedliwienia jej w terminie do 1 tygodnia od momentu powrotu do szkoły,

 

4.4.2. dziennik elektroniczny oraz „Dzienniczek Ucznia” są jedynymi dokumentami, w których mogą być przekazywane zwolnienia z zajęć i usprawiedliwienia,

 

4.4.3. w dzienniku usprawiedliwiane mogą być nieobecności tylko na podstawie zwolnień lekarskich lub pisemnych zwolnień na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) uczniów,

 

4.4.4. w przypadku uczniów pełnoletnich uczeń ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność w formie pisemnej z podaniem przyczyn nieobecności.

 

Zapis w całości Zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania – format .PDF