Nr konta do wpłat na materiały i narzędzia: NBP/o Gdańsk 18 1010 1140 0110 1913 9134 0000
- opłata miesięczna 26 zł

 

20.05.2019
(poniedziałek)
godz. 17:00

Wywiadówka śródokresowa, informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych
ul. Orłowska 8 i 39

21.03.2019
(czwartek)
godz. 17:00

Wywiadówka końcoworoczna dla klas maturalnych.
Wywiadówka śródokresowa dla pozostałych klas.
ul. Orłowska 8 i 39

25.01.2019
(piątek)
godz. 17:00

Wywiadówka szkolna na zakończenie I okresu
ul. Orłowska 8 i 39

13.11.2018
(wtorek)
godz. 17:00

Wywiadówka szkolna śródokresowa
ul. Orłowska 8 i 39

28.09.2018
(piątek)
godz. 16:30

Wywiadówka dla rodziców uczniów z klasy 3 OSSP
ul. Orłowska 39 (budynek główny) sala nr 12

28.09.2018
(piątek)
godz. 17:30

Wywiadówka dla rodziców i uczniów klas maturalnych
ul. Orłowska 8 (sala audiowizualna)

10.09.2018
(poniedziałek)
godz. 17:00

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas 1. LP
ul. Orłowska 8 (sala audiowizualna)


Drodzy rodzice. Nieobecność dziecka należy usprawiedliwić najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły . Usprawiedliwienie powinno informować o powodach nieobecności dziecka. Usprawiedliwienia późniejsze mogą być nieważne.

 

 

USTAWA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

 

 

 

 

 

Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni

 

fragmenty

 

4. Procedury dotyczące kontroli frekwencji

 

4.1. Nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza obecność w ciągu pierwszych 5 minut lekcji. Zajęcia trwające kilka jednostek lekcyjnych wymagają odnotowania obecności na każdej z nich.

 

4.2. W przypadku przybycia ucznia na zajęcia w czasie do 10 minut od rozpoczęcia lekcji odnotowywane jest spóźnienie. Uczeń, który spóźnia się więcej niż 10 minut, ma zapisaną nieobecność (poza uzasadnionymi sytuacjami losowymi).

 

4.3. Obowiązek zgłaszania nieobecności uczniów klas I – IV OSSP i I LP:

 

4.3.1. w przypadku uzasadnionej nieobecności ucznia na zajęciach rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek elektronicznego (dziennik elektroniczny), osobistego lub telefonicznego zgłoszenia tego faktu w Zespole pierwszego dnia nieobecności,

 

4.3.2. wychowawcy mają obowiązek zapoznania się ze zgłoszeniami nieobecności uczniów minimum raz w tygodniu;

 

4.3.3. o niezgłoszonych nieobecnościach uczniów trwających powyżej 3 dni wychowawcy mają obowiązek informowania rodziców w czasie nie dłuższym niż tydzień.

 

4.4. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach:

 

4.4.1. zgodnie z § 33 pkt 6 Statutu Zespołu uczeń ma obowiązek powiadomienia Zespołu o przyczynach swojej nieobecności i usprawiedliwienia jej w terminie do 1 tygodnia od momentu powrotu do szkoły,

 

4.4.2. dziennik elektroniczny oraz „Dzienniczek Ucznia” są jedynymi dokumentami, w których mogą być przekazywane zwolnienia z zajęć i usprawiedliwienia,

 

4.4.3. w dzienniku usprawiedliwiane mogą być nieobecności tylko na podstawie zwolnień lekarskich lub pisemnych zwolnień na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) uczniów,

 

4.4.4. w przypadku uczniów pełnoletnich uczeń ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność w formie pisemnej z podaniem przyczyn nieobecności.

 

Zapis w całości Zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania – format .PDF