Techniki rzeźbiarskie to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie Formy rzeźbiarskie. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu tego przedmiotu przede wszystkim poprzez działania praktyczne z zakresu wybranych technik rzeźbiarskich. W naszym przypadku, w oparciu o odlewnictwo artystyczne i ceramikę, specjalności o długoletniej tradycji w naszej szkole i wyjątkowym zapleczu technologicznym. Dziedzina ma charakter interdyscyplinarny, pozwalający na wykorzystywanie umiejętności zdobywanych na zajęciach z rzeźby, rysunku i malarstwa, podstaw projektowania, historii sztuki czy fotografii przewidzianych na tym etapie edukacyjnym. W praktyce oznacza to, że uczeń potrafi swoją wiedzę i umiejętności wykorzystać do świadomego posługiwania się technikami rzeźbiarskimi oraz rozwijania zainteresowań artystycznych. Efektem kształcenia powinien być absolwent przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim.

Zagadnienia i problemy poruszane w ramach tego przedmiotu powinny pobudzać wyobraźnię ucznia i mobilizować go do kreatywnego i twórczego realizowania projektów, z założeniem spełnienia wymagania użytkowości. Każde zadanie plastyczne powinno być poprzedzone komentarzem teoretycznym nauczyciela, który wprowadza ucznia w nowe zagadnienia, przybliża problemy związane z formą dzieła oraz techniką i technologią. Zadaniem nauczyciela powinna być aktywna reakcja na potrzeby współczesnej sztuki i rynku, motywowanie uczniów do podejmowania wyzwań i realizacji własnych wizji. Prowadzący zajęcia powinien być suwerenny w opracowaniu treści i metod kształcenia, ale w ich doborze uwzględniać możliwości i potrzeby edukacyjne wychowanków. Rola nauczyciela polega na koordynowaniu procesu kształcenia ucznia.

Nauka przedmiotu stwarza możliwości świadomej i dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej, jak również pozwala na zrealizowanie projektu zespołowego, który mógłby być istotnym uzupełnieniem indywidualnych umiejętności uczniów. Nowe technologie powinny stanowić uzupełnienie tradycyjnego warsztatu pracy oraz stwarzać nowe pola kreacji artystycznej. Aby osiągnąć lepsze efekty kształcenia, uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym, różnego rodzaju konkursach i wystawach z zakresu rzeźby użytkowej co stanowić będzie dla nich motywację do pracy oraz inspirację do rozwoju artystycznego i zawodowego.

Podstawą nauczanego przedmiotu jest przygotowanie ucznia do statusu twórcy i odbiorcy kultury, wyposażenie go w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik rzeźbiarskich. Pobudzanie jego aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw kreatywnych, zainteresowania i zamiłowania w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej oraz wyrabianie umiejętności wnikliwej obserwacji natury. Kształtowanie umiejętności interpretowania, wartościowania oraz świadomego korzystania z szeroko pojętych zjawisk z zakresu sztuki. Pogłębianie jego zainteresowań poprzez poszukiwanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, działania innowacyjne i eksperymentalne. Kształtowanie wrażliwości na świat i ludzi w oparciu o ogólnoludzkie wartości moralne, etyczne i estetyczne zawarte w dziełach sztuki.

Techniki rzeźbiarskie realizowane są od klasy pierwszej do klasy czwartej w następującej liczbie godzin:
klasa 1 LP - 4 godz. w tygodniu
klasa 2 LP - 4 godz. w tygodniu
klasa 3 LP - 6 godz. w tygodniu
klasa 4 LP - 7 godz. w tygodniu