Program został opracowany, aby wyznaczyć wewnątrzszkolne wytyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z rzeźby. Ma być podstawą do tworzenia indywidualnych harmonogramów realizacji programu nauczania dla klas liceum plastycznego. Stanowić ma również podstawą weryfikacji jakości kształcenia na poszczególnych etapach kształcenia.

Program jest tak skonstruowany, aby pozostawić swobodę poszczególnym nauczycielom przedmiotu w doborze metod pracy z uczniami, prowadzącej do osiągnięcia oczekiwanych efektów kształcenia.
Program głównie dostosowany jest do potrzeb ucznia przeciętnego. Potencjał niektórych uczniów i ich duże zaangażowanie w naukę mogą sprzyjać potrzebie poszerzenia zajęć o godziny przeznaczone ogółem na przedmioty artystyczne oraz na pracę z uczniem zdolnym.
W związku z tym możliwe jest zwiększenie liczby zadań z jednoczesnym zwiększeniem liczby godzin.

Rzeźba realizowana jest od klasy pierwszej do klasy trzeciej w następującej liczbie godzin:
klasa 1 LP - 2 godz. w tygodniu
klasa 2 LP - 2 godz. w tygodniu
klasa 3 LP - 3 godz. w tygodniu