Przedmiot rysunek i malarstwo jest głównym, obowiązkowym przedmiotem artystycznym we wszystkich typach szkół plastycznych. Ze względu na „klasyczny” – jak dotąd – charakter stanowi podstawę lub uzupełnienie wszystkich przedmiotów artystycznych. Stąd tak wielką wagę przywiązuje się do uzyskiwanych w trakcie nauki umiejętności i wiedzy.

Zarówno ćwiczenia z rysunku jak i z malarstwa są podstawą do zdobywania i rozwoju świadomości artystycznej. Uczą obserwacji, analizy otaczającego świata oraz wypowiedzi w języku obrazu. Język ten jest niezbędną bazą w zawodzie uzyskiwanym po ukończeniu szkoły oraz w podjęciu dalszej nauki. Oprócz warsztatowych umiejętności program ma rozwijać sposób myślenia  o naturze. Ma powodować, że nauce rysunku i malarstwa będzie towarzyszyć również rozwój intelektualny. Ma on również umożliwić swobodne poruszanie się po problemach i zagadnieniach związanych z funkcją sztuki w życiu człowieka i społeczności.

Wiedza zawarta w programie jest wiedzą podstawową, odpowiadającą w stopniu wystarczającym potrzebom zawodu plastyka. W przypadku pracy z uczniem chcącym pogłębiać i poszerzać swą wiedzę i umiejętności może zajść konieczność zorganizowania dodatkowych zajęć w pełni rozwijających posiadany przez niego talent.

Etapy nauczania przedmiotu zostały szczegółowo ujęte w system ćwiczeń praktycznych mających wyposażyć ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności. Stopniując skalę trudności zadań, ilość i jakość wiedzy podawanej na każdym z etapów uwzględniono zarówno rozwój emocjonalny ucznia jak i  stan jego ogólnej wiedzy uzyskiwanej w szkole.  Zakłada to korelację z innymi przedmiotami.