Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji w specjalności artystycznej o nazwie Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny; ko-reluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Czerpie z doświadczeń innych dziedzin twórczości, jak choćby: rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej, fotografii, filmu, literatury. Projektowanie graficzne jest ściśle związane z komunikacją społeczną opartą na umiejętności odczytywania oraz rozumienia słów i obrazów używanych w specyficzny spo-sób. Jego celem jest dotarcie z treścią przekazu do świadomości odbiorcy w najczęściej perswazyjny sposób. Język projektowania związany jest z wrażliwością na różne problemy i po-trzeby zachodzące we współczesnym świecie. Wiąże się to z odpowiedzialnością nie tylko za kształt plastyczny projektów, ale również z kształtowaniem świadomości roli projektanta w społeczeństwie..

Wizualne środki stosowane w tej dziedzinie są jednym z ważniejszych kanałów przeka-zujących kształt komunikatu. Jednym z elementów projektowania graficznego jest intelektu-alny stosunek twórcy do problemów jakie przed nim stoją: poszukiwania nowych środków wyrazu, wywoływania pewnych stanów emocjonalnych, wzmagających działanie przekazu. Zasadniczym celem kształcenia jest rozwijanie kreatywnego myślenia i działania oraz świadomego posługiwania się językiem graficznym. Ćwiczenia polegają na poszukiwaniu różnych form przekazu wizualnego, łączących wrażliwość na kształt, kolor, fakturę z analizą struktury, funkcjonalnością, techniką i technologią. Ważnym elementem w procesie kształcenia jest wykorzystywanie typografii, kaligrafii, architektury projektów literniczych w relacji z ilustracjami, fotografiami i obrazami malarskimi.

W trakcie zajęć uczniowie zgłębiają tajniki projektowania między innymi: plakatów, okładek i ilustracji do książek, kalendarzy, billboardów. Wykonują projekty elementów systemu identyfikacji wizualnej w postaci: znaków graficznych, piktogramów, broszur, folderów i ulotek reklamowych. W nauczaniu projektowania graficznego kładzie się nacisk na indywidualność, wnikliwość i wyobraźnię uczniów. Nabywanie wiedzy, kompetencji i umiejętności projektowych ułatwia poznanie wielu dróg, którymi można podążać w poszukiwaniu skutecznych form oddziaływania na odbiorcę, gdzie racjonalizm miesza się z intuicją. Podczas zajęć nauczyciel powinien stworzyć odpowiedni klimat, specyficzny rodzaj myślowego fermentu, by w dyskusjach i sporach, wspólnie z uczniami pokonywać napotykane trudności i doprowadzić ich do samodzielnych odkryć w sferze projektowania.

Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Projektowanie graficzne realizowane jest od klasy pierwszej do klasy czwartej w następującej liczbie godzin:
klasa 1 LP - 4 godz. w tygodniu
klasa 2 LP - 4 godz. w tygodniu
klasa 3 LP - 6 godz. w tygodniu
klasa 4 LP - 7 godz. w tygodniu