Podstawy projektowania to przedmiot zajmujący szczególną pozycję w szkolnym zestawie programów nauczania Z jednej strony należy zwrócić uwagę na uniwersalność zasad projektowania i ich zastosowania we wszystkich dziedzinach operujących obrazem jako podstawą komunikacji niewerbalnej. Z drugiej strony wyniesiona z zajęć wiedza i kompetencje powinny być bazą i wspomaganiem zdolności i umiejętności ucznia w pełni rozwijanych w ramach specjalizacji. Mając na względzie te uwarunkowania przyjęto podział treści nauczania na trzy grupy: manualne ćwiczenia kompozycji, cyfrowe: typografię i zaawansowaną edycję obrazu rastrowego oraz rysunek zawodowy. Podział odpowiada kolejnym programowo latom nauki.

Szeroko rozumiane PODSTAWY obejmują zarówno malarskie szkice kompozycyjne, kadrowanie fotografii, dekorację wnętrz, układy typograficzne, projektowanie biżuterii, jak i zwykłe rozmieszczenie rysunków dokumentacji technicznej. Zajęcia poruszają cały ten wachlarz problemów i dają możliwość poznania tradycyjnych technik manualnych, z położeniem nacisku tak na ćwiczenie płynności i precyzji ruchu, jak i rozwijanie zdolności obserwacji i dokonywania właściwego doboru środków artystycznych do zaplanowanego celu oraz nowoczesnych metod projektowania obejmujących komputerowe aplikacje graficzne stosowane powszechnie do wizualizacji pomysłów plastycznych: obraz, tekst, animacja, projektowanie wspomagane. W ramach PODSTAW PROJEKTOWANIA uwzględniona jest możliwość przeprowadzenia zajęć w oparciu o działalność placówek kulturalnych i dydaktycznych (wystawy, spotkania z twórcami i ich pracą), wymianę doświadczeń młodzieży z różnych szkół (organizowanie wyjazdów na przeglądy dyplomowe, uczestniczenie w konkursach szkół plastycznych itp).

Zadaniem przedmiotu jest umożliwienie absolwentowi szkoły uzyskującemu tytuł plastyka podstawowej umiejętności oceny estetycznej, formalnej i merytorycznej dzieła plastycznego oraz umiejętności zaprezentowania i dokumentacji (tzw. PUBLIKACJI, w szeroko pojętym zakresie tego słowa) własnej pracy.

Podstawy projektowania realizowane są od klasy pierwszej do klasy trzeciej w następującej liczbie godzin:
klasa 1 LP - 2 godz. w tygodniu
klasa 2 LP - 3 godz. w tygodniu
klasa 3 LP - 2 godz. w tygodniu