Realizacja programu ma zapewnić absolwentowi wiedzę poszerzającą jego możliwości twórcze i techniczne o tradycyjne i nowoczesne techniki rejestracji i kreacji obrazu fotograficznego oraz filmowego. Program jest przeznaczony do realizacji z uczniami wszystkich specjalizacji programowo nauczanych w szkole, takich jak: projektowanie graficzne, techniki rzeźbiarskie, aranżacja przestrzeni, fotografia artystyczna.
Realizację programu przedmiotu Podstawy fotografii i filmu rozpoczynamy:
w OSSP w klasie czwartej – w wymiarze 3 godziny w tygodniu;
w Liceum Plastycznym w klasie drugiej – w wymiarze 3 godziny w tygodniu.

Uczeń realizujący program powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu zasad kompozycji uzyskaną na przedmiocie podstawy projektowania, co przewiduje podstawa programowa. W procesie nauczania należy zwrócić uwagę na powiązanie treści z takimi przedmiotami jak: historia sztuki, rysunek i malarstwo, informatyka (programy do edycji obrazu). Program zakłada jeden rok praktycznej nauki podstaw fotografii i filmu w oparciu o warsztat fotografii cyfrowej i przygotowanie materiału zdjęciowego w formie wyjściowej w programie Adobe Photoshop.

Zajęcia praktyczne są uzupełnione o wiedzę z zakresu historii i teorii fotografii i filmu. Część programu dotycząca filmu ze względu na specyfikę bazy sprzętowej istniejącej w szkole jest realizowana w formie wykładów i pokazów. W miarę uzupełniania oprogramowania pracowni komputerowej możliwa będzie realizacja prostych animacji. W ramach realizacji programu należy uwzględnić możliwość przeprowadzenia zajęć w oparciu o działalność placówek kulturalnych miasta, takich jak: galerie, muzea, kina, kluby filmowe. Celowe jest uczestniczenie młodzieży w spotkaniach autorskich ze znanymi twórcami prezentującymi swe postawy i opinie na temat współczesnej fotografii i filmu.

Założeniem programu jest wyposażenie absolwenta szkoły uzyskującego tytuł plastyka, w wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia, przetwarzania, utrwalania obrazu fotograficznego oraz w wiedzę teoretyczną w zakresie historii, gatunków i metod powstawania filmu. Program będzie uaktualniany w związku z uwzględnianiem zmian wynikających z postępu technologicznego, warunków finansowych szkoły oraz zmian przepisów prawnych.