Przedmiot fotografia artystyczna to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o na-zwie Fotografia i film. Fotografia stała się podstawową dyscypliną umożliwiającą funkcjono-wanie i komunikowanie się we współczesnym świecie. Dynamiczny rozwój technologii cyfro-wych wymusza świadome i umiejętne posługiwanie się narzędziami multimedialnymi, w szczególności fotografią. Poszanowanie tradycji zobowiązuje do poznania historii dyscypliny oraz klasycznych technik tworzenia fotografii.

Uczeń, w trakcie pracy koncepcyjnej i podczas realizacji zadań, rozwija wyobraźnię, wrażliwość wizualną a także sprawność manualną i techniczną. Zdobywa umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu historii oraz techniki i technologii fotografii w praktyce. Uczeń poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych do rejestracji, edycji i emisji obrazu. Poznaje programy komputerowe do obróbki i edycji obrazu fotograficznego. Nauczanie przedmiotu umożliwia uczniom zdobycie wiedzy z zakresu warsztatu fotograficznego oraz przygotowuje uczniów do wymagań współczesnego rynku pracy..

Jednym z elementów programu jest analiza dokonań wybitnych twórców, dzięki której uczniowie budują swoją wrażliwość i kreatywność. Wiadomości i umiejętności nabyte w ra-mach tego przedmiotu przygotowują uczniów do realizacji i właściwego opracowania technicz-nego projektów fotograficznych, publikowanych w różnorodnych środowiskach medialnych. Fo-tografia artystyczna to określenie działań twórczych, implikujących nowe jakości - pracę zespo-łową, kreującą proces komunikacji oraz współpracy. Działania w tym obszarze powinny integro-wać wiedzę i umiejętności warsztatowe zdobyte w ramach innych dyscyplin sztuki oraz rozwijać nowe środki wyrazu, oparte o nowoczesne techniki i technologie. Jest to bowiem obszar twór-czych poszukiwań o charakterze eksperymentalnym i interdyscyplinarnym. Program jest dostosowany do potrzeb ucznia przeciętnego. W miarę potrzeb i możliwości uczniów można poszerzać niektóre zagadnienia lub stopniować trudność zadań.