Aranżacja przestrzeni to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: formy użytkowe. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim.

Z dziedziny projektowania przestrzennego uczeń:

  • opanowuje podstawowe wiadomości z zakresu projektowania przestrzennego
  • poznaje zasady ergonomii oraz zagadnienia związane z psychofizjologią widzenia
  • dostrzega konieczność nieustannego podnoszenia komfortu funkcjonalnego i estetycznego przestrzeni życiowej człowieka
  • W kreowaniu aranżacji przestrzeni uczeń:

  • eksperymentuje i poszukuje nowatorskich rozwiązań w zakresie nauczanej dyscypliny
  • w swoich projektach wykorzystuje wiedzę i umiejętności z innych dziedzin sztuki
  • umiejętnie transferuje idee na język plastyczny, świadomie referuje i ocenia osiągnięte przez siebie rezultaty
  •