V MIĘDZYNARODOWE BIENNALE FOTOGRAFII SZKÓŁ PLASTYCZNYCH - „Widzieć więcej”
Home
Karta zgłoszenia .PDF
Zaproszenie .PDF English version  

Organizatorzy:

 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

 


REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE FOTOGRAFII SZKÓŁ PLASTYCZNYCH - „Widzieć więcej”


  1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół plastycznych w wieku od 16 do 21 roku życia z całej Polski i krajów sąsiadujących z Polską oraz z całej Europy.
  2. Tematem konkursu jest autorska interpretacja hasła „Widzieć więcej”.
  3. Technikę zgłaszanych prac wybierają autorzy. Na równych prawach oceniane będą fotografie wykonane przy pomocy tradycyjnych technik fotograficznych i prace powstałe przy użyciu fotografii cyfrowej. Jury przy ocenie prac będzie stosowało kryteria: interpretacji hasła, opanowania środków formalnych, poziomu warsztatu, umiejętności doboru środków wyrazu.
  4. Liczba prac jest ograniczona. Każdy autor może nadesłać 1 nieoprawioną pracę w formacie ograniczonym rozmiarem dłuższego boku, który nie powinien przekraczać 45 cm. Cykl prac zawierający do 5 zdjęć będzie traktowany jako jedna praca. Prace należy dostarczyć w postaci odbitek lub wydruków. W przypadku pracy w technikach szlachetnych (guma, cyjanotypia itp. dopuszcza się zamontowanie pracy w passepartout o grubości nie większej niż 2mm i rozmiarze nie przekraczającym 30x45 cm). Prace wchodzące w skład cyklu powinny być odpowiednio oznaczone (kolejność, pion/poziom). Prosimy o dołączenie planu ekspozycji zestawu.
  5. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. Kartę zgłoszenia należy wypełniać wielkimi literami alfabetu łacińskiego z użyciem lokalnych znaków diakrytycznych. W przypadku, gdy autor pracy używa alfabetu innego niż łaciński, należy posłużyć się powszechnie przyjętymi regułami transkrypcji.
  6. Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie wielkimi literami alfabetu łacińskiego. Wymagane są następujące dane zgodne z kartą zgłoszenia:
  – tytuł pracy,
  – nr pracy w zestawie / liczba fotografii tworzących zestaw (np. 1/4 oznacza: pierwsza praca w zestawie czterech zdjęć),
  – imię i nazwisko autora,
  – klasa,
  – miasto będące siedzibą szkoły,
  – pełna nazwa szkoły,
  – kraj,
  – nazwisko i imię nauczyciela pod którego kierunkiem powstała praca.
  7. Każda szkoła dołącza jedną zbiorczą płytę CD lub DVD z zapisem cyfrowym prac zgłoszonych do konkursu (prace jako takie, lub w przypadku technik tradycyjnych, ich reprodukcje). Zapis powinien odpowiadać następującym parametrom:
  rozmiar: krótszy bok pracy minimum 2400 pikseli,
  przestrzeń kolorystyczna: sRGB (prosimy dołączyć profil),
  format zapisu: TIFF lub JPG z maksymalną jakością,
  nazwa pliku wg schematu:

  kraj_miasto_szkoła_nazwisko_imię_nr.rozszerzenie
  nazwa pliku musi być zapisana alfabetem łacińskim bez użycia lokalnych znaków diakrytycznych:
  – kraj: nazwa kraju w języku angielskim,
  – miasto: nazwa miasta w języku ojczystym autora,
  – szkoła: pierwsze litery nazwy szkoły w języku ojczystym autora,
  – nazwisko: nazwiska dwuczęściowe rozdzielone podkreśleniem,
  – imię: prosimy podawać tyko jedno imię,
  – nr: zgodny z numerem wg. karty zgłoszenia
  – rozszerzenie: tif lub jpg
  np.:
  Polska_Gdynia_ZSP _Zolcinski_Bartlomiej_1.jpg
  Italy_Firenze_LA_Belucci_Giovanni_1.tif
  Ukraine_ Lviv_AS_Shevchuk_Andrij_1.jpg

  8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane przez Jury i będą odsyłane na koszt nadawcy. W przypadku niemożności identyfikacji nie będą zwracane.
  9. Termin przyjmowania prac upływa z dniem 12 maja 2017 roku (wysyłając prace należy uwzględnić czas trwania przesyłki, stosownej informacji udzielają lokalne urzędy pocztowe). Prace nadesłane po tym terminie nie będę rozpatrywane przez Jury.
  10. Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas przesyłki należy nadesłać lub dostarczyć osobiście
  w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2017 na adres:

  ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
  ul. ORŁOWSKA 39
  81-522 Gdynia /POLAND/

  z dopiskiem
  BIENNALE

  11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport, ponieważ fotografie zniszczone nie będą oceniane przez Jury.
  12. Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej wybierze prace do wystawy pokonkursowej oraz dokona podziału nagród.
  13. Szkoły zgłaszające prace uczniów na Biennale zostaną poinformowane o wynikach konkursu oraz czasie
  i miejscu wystawy pokonkursowej.
  14. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy:
  Grand Prix
  Złoty Medal
  Srebrny Medal
  Brązowy Medal
  Nagrodę Specjalną za Pracę w Technice Klasycznej
  Zostaną przyznane również 3 wyróżnienia.
  Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
  15. Werdykt Jury jest ostateczny.
  16. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplom uczestnictwa oraz katalog wystawy.
  17. Prace konkursowe mogą zostać odesłane na koszt uczestników po zakończeniu wystawy.
  18. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu, środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej konkursu w celu informacji i promocji konkursu.
  19. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania za strony internetowej organizatora : http://www.zsplast.gdynia.pl
  20. Zapytania prosimy kierować do Komisarza Biennale : mgr Tomasz Zerek, tel. +48 58 6248281
  lub e-mail:tzerek@wp.pl
  21. Autor wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
  22. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Komisarz V Międzynarodowego Biennale Fotografii Szkół Plastycznych - mgr Tomasz Zerek

Gdynia, 5 kwietnia 2016