CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

Merytoryczne uwagi i wnioski członków Jury drugiego etapu XIII Makroregionalnego Przeglądu Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby dla uczniów szkół plastycznych w roku 2018 dotyczące przygotowania, przebiegu i ogólnego poziomu uczestników Przeglądu.

Przegląd drugiego etapu prac dla uczniów szkół plastycznych makroregionu północno-zachodniego odbył się w dniach 16-17 marca 2018 roku w ZSP w Gdyni. W przeglądzie wzięło udział 50 uczniów z 17 szkół kształcenia plastycznego. Jedna uczennica z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku startująca w dziedzinie rzeźby była nieobecna na Przeglądzie. Uczniowie na miejscu realizowali zadane tematy, a efekty ich pracy oceniała sześcioosobowa komisja powołana przez CEA w Warszawie. Jej członkowie reprezentują akademickie środowisko kształcenia artystycznego oraz różne dyscypliny artystyczne. Przedmiotem oceny komisji były twórcze zaangażowanie uczniów w dziedzinie rysunku, malarstwa i rzeźby oraz przywiezione prace plastyczne, które zawierały w sobie również szkice określone wymogiem regulaminu.

Przebieg Przeglądu, jego przygotowanie przez grono nauczycieli i pracowników ZSP w Gdyni nie budzi żadnych zastrzeżeń. Zdobyte doświadczenie zaowocowało sprawną logistyką całego założonego przedsięwzięcia. Wysoki poziom, bardzo dobra organizacja, zaangażowanie gospodarzy świadczą o odpowiedzialności, właściwym podejściu oraz rozumieniu roli i misji Edukacji artystycznej. Na Przeglądzie ścierają się postawy najzdolniejszej młodzieży, a samo uczestnictwo najlepszych przedstawicieli szkół plastycznych jest wyróżnieniem i satysfakcją dla nich samych oraz reprezentowanych przez nich placówek kształcenia.

ZSP w Gdyni jako organizator Przeglądu wywiązał się bardzo dobrze ze swojej roli, zapewniając właściwe i profesjonalne warunki pracy uczniom uwzględniając specyfikę poszczególnych dyscyplin artystycznych. Zadbano również o czytelną prezentację każdego z uczestników Przeglądu, włącznie z zapewnieniem anonimowości każdego z uczniów, co jest ważnym i niezbędnym wymogiem w systemie przeprowadzonej procedury konkursowej. Było to również istotnym usprawnieniem oceniania, jak i całości prac komisji konkursowej. Zorganizowana ekspozycja stała się w efekcie końcowym wystawą ukazującą ogólny poziom i jakość prezentowanych prac, dając możliwość do porównań, wymiany doświadczeń oraz oceny poziomu i jakości kształcenia plastycznego w regionie.

Warto podkreślić, że spotykamy się tu z młodzieżą uzdolnioną, talentami wymagającymi dalszego otoczenia opieką i właściwym prowadzeniem ich twórczego rozwoju. Należy jednocześnie wyrazić uznanie dla ich pasji, zaangażowania i wysiłku oraz faktu łączenia swojej przyszłości z kreacją artystyczną. Sam Przegląd oraz jego efekty, jak chociażby wystawa pokonkursowa prac uczniów to również cenne doświadczenie dla dyrektorów i nauczycieli szkół biorących w nich udział. Również wspólne spotkanie uczestników oraz przedstawicieli środowiska akademickiego, dostarcza wzajemnych spostrzeżeń i refleksji. Przegląd buduje i cementuje relacje i więzi tak bardzo ważne i cenne w całej ciągłości kształcenia artystycznego. Jest również demonstracją jakości kształcenia plastycznego tego na szczeblu średnim i wyższym. Wystawa ukazuje wysoki poziom oraz wysoką jakość i rzetelność kształcenia plastycznego w regionie.

W trakcie obrad i na podsumowaniu końcowym członkowie komisji podzielili spostrzeżenia i uwagi, podkreślili znaczenie i rolę szkiców w procesie opanowania rysunku. Ten element Edukacji polegający na bezpośrednim kontakcie z modelem lub naturą jest niezbędny w prawidłowym opanowania sprawności rysunkowej. Intensywność praktyki plastycznej ma istotny wpływ na podniesienie jej jakości. Należy zwrócić uwagę na kompozycję i właściwe uplasowanie rysowanego podmiotu na podobraziu. Warto również podkreślić, by nauczyciele zwrócili uwagę na indywidualne preferencje i predyspozycje w obrębie dyscyplin artystycznych u swoich podopiecznych. Zaleca się zwiększenie ilości godzin dla rzeźby, co w efekcie przyniesie większą swobodę i opanowanie tej trudnej materii.

Warto również zwrócić uwagę na możliwość wglądu w całokształt pracy plastycznej ucznia bez separacji dyscyplin artystycznego nauczania.

Komisja ponadto zauważa, że zarówno sam Przegląd w swojej postaci, jak również towarzyszące mu spotkania i wymiana doświadczeń, skutkuje podniesieniem jakości nauczania, promocji plastyki oraz istotnie wpływa na stan postrzegania i zainteresowania sztuką.

Przewodniczący Jury:
prof. Jacek Jagielski – UA Poznań

Członkowie Jury:
prof. Krzysztof Gliszczyński – ASP Gdańsk
prof. Tomasz Milanowski – ASP Warszawa
prof. Wojciech Sęczawa – ASP Gdańsk
prof. Zbigniew Szot – UA Poznań
prof. Andrzej Zwolak – ASP Kraków

 

PREZENTACJA W FORMACIE PDF. PREZENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJĘ I GALERIĘ PRAC UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU.

 

GALERIA ZDJĘĆ z 13. PRZEGLĄDU - FOTO: dr Piotr Zabłocki